Афилиейт – общи условия

ОРГАНИЗАТОР НА АФИЛИЕЙТ ПРОГРАМАТА

Автор и организатор на настоящата партньорска програма е „Вижън Системс” ЕООД, с ЕИК: 175225834, наричан по-долу Организатор;

ОБХВАТ НА ПАРТНЬОРСКАТА ПРОГРАМА

Партньорската програма действа в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в настоящите Общи условия, като те са задължителни за всички участници в програмата; 

Общите условия изпълняват функцията на декларация, с която партньорът и всички участници в програмата декларират, че са запознати и че ги приемат изцяло и без възражения;

Организаторът си запазва правото да променя Общите условия, като обяви този факт публично на своя уебсайт – https://support.visionsystems.bg;

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В програмата може да се включи всяко юридическо или физическо лице, включително чуждестранни граждани на територията на Р. България;

Физическото лице, което желае да се присъедини към партньорската програма, трябва да  има навършено пълнолетие;

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОГРАМАТА

Партньорската програма представлява форма на договорно сътрудничество между Организатора и лицето, което приема да изпълнява функцията на партньор;

Сътрудничеството се изразява в предоставяне на уникален промо код от страна на Организатора към партньора, като последният (партньорът) се задължава да го промотира и чрез него да генерира продажба на абонаментни специализирани ИТ услуги предлагани от  „Вижън Системс“ ЕООД;

Промотирането се изразява в разпространението на уникалния промо код и/или абонаментни специализирани ИТ услуги предлагани от  Вижън Системс по имейл, публикуването му в собствените на партньора профили в канали като форуми, блог, социални мрежи и подобни, като те следва да бъдат предварително конкретизирани и одобрени от Организатора;

Потребителите, които използват промо кода, ще се възползват от 1 безплатен месец при подписване на Договор за 12 месеца за абонаментна техническа поддръжка на ИТ инфраструктурата;

Партньорът на Организатора ще получава отчисление в размер на 10% от стойността на месечната абонаментна такса на потребителите или еднократна премия в размер на първата потребителска такса, които са използвали неговия уникален промо код.

Отчислението се получава при условие, че Договорът с потребителя не е бил прекратен. Периодът на изплащане на комисионна към партньора е със срок 36 месеца.;

Промо кодът може да бъде използван многократно от даден потребител; 

Ваучерът се предоставя по имейл на партньора, след сключване на Договор от негова страна с Вижън Системс и регистрирането му, като партньор в програмата;

Ваучерът не може да бъде подаряван, преотстъпван или прехвърлян на трети лица. Той е обвързан с регистрирания в програмата партньор;

Всеки партньор получава отчети на месечна база за текущи и нови поръчки, съдържащи уникалния му код;

Партньорите в програмата не могат да използват уникалния промо код в собствените си поръчки; 

Подвеждането по отношение на стойността на отстъпката, обещаването на фалшиви отстъпки, автоматично води до спиране на промо кода на партньора.

УСЛОВИЯ ЗА ОЦЕНКА

За да могат регистрациите да се считат за валидни, регистрираните лица (афилиейт партньори) е необходимо да изпълняват едновременно следните условия: да са изпълнили всички условия по отношение на правото на участие, както е посочено в глава III от Общите условия;

Участието в партньорската програма предполага изричното приемане от партньорите, че личните им данни ще бъдат съхранявани и обработвани от Организатора за целите на договореностите и по изпълнение на програмата;

Организаторът се задължава да не разкрива пред трети лица личните данни на партньора в програмата . На партньорите на програмата се гарантират правата, предвидени в ЗЗДЛ /Закон за защита на личните данни/, както и в Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) относно защитата и обработването на лични данни и свободното движение на тези данни.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Партньорът е необходимо да работи по начин, който отговаря на високите стандарти за етичност, доверие и съгласно нормативната уредба в Р. България и ЕС;

Необходимо е да се спазват всички  законови рамки. Не е допустимо да се уронват престижът и авторитетът на Организатора и неговите партньори;

Представянето на промо кода от партньора, предоставен му от Организатора, не трябва да става в среда с неблагоприлично съдържание. Следва да се извършва в контекст (съдържание), който не противоречи на обществените морални, етични и законови норми;

В случай че промо кодът се представя във видео съдържание, трябва да се осъзнава социалната отговорност, както и влиянието, което оказва авторът на видеото върху аудиторията си;

Необходимо е да се зачитат общочовешките ценности и културното многообразие;

Промо кодът не следва да се разпространява в контекста на политически и религиозни теми, както и такива със сексуален характер;

Изисква се да се зачитат неприкосновеността на личния живот и достойнството на останалите;

Комуникирането на промо кода е нужно да се води по начин, който да не злепоставя конкретни лица или компании;

Задължително е при разпространението на промо кода да се уточни компанията издател – Вижън Системс ЕООД;

Ако промо кодът се споделя във видео съдържание, създадено от партньора,  е задължително да се остави като първи ред в описанието под видео съдържанието. Целта е да предизвика дискусия, свързана с ползата, която промо кодът носи, за да се генерират повече коментари;

След запис е необходимо видео съдържанието да се изпрати за преглед и одобрение към Организатора преди публикуването му в Интернет. Видеото се изпраща на имейл адрес: [email protected]

Организаторът си запазва правото да прецени кое видео съдържание да сподели в своите социални канали и уеб сайт;

Сравнението на Вижън Системс ЕООД или предлаганите от нея услуги с други компании е недопустимо;

Пример: Цените във Вижън Системс са по-ниски от тези във фирма Х; 

Злепоставянето както на партньори, така и на конкуренти на Вижън Системс ЕООД е недопустимо;

Пример: Обслужването в “Х” ООД е ужасно, за това се доверете на услугите на „Вижън Системс“ ЕООД;

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Комисионната се изчислява от крайната сума на услугата без ДДС;

По желание на партньора може да му се предостави информация за статуса на направените поръчки чрез неговия уникален промо код;

Организаторът си запазва правото да променя условията и продължителността на партньорската програма, като ги обяви публично на уеб сайта https://support.visionsystems.bg;

Участниците – партньори и потребители (използващи промо кода) се съгласяват да спазват всички разпоредби в настоящите Общи условия;

Настоящата партньорска програма може да се прекрати в случай на настъпване на събитие, което в случай на непреодолима сила, съгласно действащото законодателство или в случай на промяна на законодателната рамка, възпрепятства изпълнението ѝ.

За въпроси, свързани с афилиейт програмата, или нужда от експертна консултация, моля, пишете ни на: [email protected]

Ticket